اخبار

افزایش نظارت موجب کاهش لغزش ها می شود
دبیر هیأت عالی گزینش:

افزایش نظارت موجب کاهش لغزش ها می شود

دبیر هیأت عالی گزینش با بیان اینکه همه مسئولین از فیلتر گزینش عبور می کنند، اظهار کرد: اگر نظارت بر کارها و برنامه ها افزایش یابد، اشتباهات و لغزش ها کاهش یافته و از بین می رود.

ادامه مطلب