اخبار برگزیده - آرشیو

آموزش دستورالعمل تحقیق

آموزش دستورالعمل تحقیق

​به منظور توانمند سازی نیروی انسانی برای ارتقاء مهارت و بنیه علمی همکاران خدوم شاغل در گزینش دوره تخصص آموزش دستورالعمل تحقیق در روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۳ و دستور العمل مصاحبه در روز چهار شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۴ در دانشگاه ارومیه تشکیل می گردد .

ادامه مطلب